ผู้ถือหุ้น TNR อนุมัติจ่ายเงินปันผลและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

BackApr 26, 2021

นายมีชัย วีระไวทยะ (ลำดับที่ 4 นับจากซ้าย) ประธานกรรมการ นายอมร ดารารัตนโรจน์ (ลำดับที่ 3 นับจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผล 51% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ