TNR จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563

BackJul 03, 2020

นายมีชัย วีระไวทยะ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายอมร ดารารัตนโรจน์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร โดยผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ที่อัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 72 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา