News

Email This Print This 

TNR เข้ารับมอบประกาศนียบัตรโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

BackMar 04, 2019

คุณปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR ได้รับเกียรติเข้ารับมอบประกาศนียบัตรต่อต้านทุจริตจากคุณกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก CAC เพื่อแสดงถึงความร่วมมือในฐานะองค์กรภาคเอกชนไทยที่มีส่วนร่วมต่อต้านแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่ง ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีสามารถตรวจสอบได้ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562